stat4u

Masz pytanie?  ZADZWOŃ: +48 12 276 86 61

Baza wiedzy

Ancla Consulting stawia na komfort Klienta w każdej sytuacji. W dbałości o niego stworzyliśmy małą Bazę Wiedzy, która stanowi podręczny słownik każdego przedsiębiorcy. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości naszych Klientów, postanowiliśmy w sposób jasny i zrozumiały przybliżyć branżowy żargon. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu!

Krajowe Inteligentne Specjalizacje czytaj dalej

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS):

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE SPERSONALIZOWANEJ
KIS 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII
KIS 8. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO
KIS 9. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW
KIS 11. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)
KIS 12. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA I ODZYSKIWANIA WODY ORAZ ZMNIEJSZAJĄCE JEJ ZUŻYCIE

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY
KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE
KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE
KIS 16. ELEKTRONIKA OPARTA NA POLIMERACH PRZEWODZĄCYCH
KIS 17. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
KIS 18. OPTOELEKTRONICZNE SYSTEMY I MATERIAŁY
KIS 19. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

Obliczanie wielkości przedsiębiorstwa czytaj dalej

Dane, które są stosowane do określenia liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych dotyczą ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego oraz obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je od daty zamknięcia rozliczeń. Kwota wybrana w odniesieniu do obrotów jest obliczana z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków pośrednich. Wyrażone w euro wielkości dotyczące rocznych obrotów oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy z datą zamknięcia rozliczeń, przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło lub spadło poniżej pułapów dotyczących liczby zatrudnionych osób lub pułapów finansowych w stosunku do roku wcześniejszego uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy pułapy te zostaną przekroczone przez dwa okresy obrachunkowe z rzędu.
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w trakcie roku finansowego.
Liczba osób zatrudnionych to liczba osób pracujących w pełnym wymiarze czasu w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu przez cały okres referencyjny, o którym mowa. Pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku, tych, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, niezależnie od okresu jej trwania oraz prace pracowników sezonowych liczy się jako części ułamkowe zatrudnionych osób. Do personelu zalicza się: pracowników, osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa jemu podporządkowanego i uznane za pracowników na mocy prawakrajowego, właścicieli – zarządzających, partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie oraz korzystających z przywilejów finansowych w przedsiębiorstwie. Stażyści lub studenci uczestniczący w szkoleniu zawodowym na podstawie umowy stażu lub szkolenia zawodowego nie są uwzględniani jako personel. Nie uwzględnia się również czasu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.
Do osób zatrudnionych zalicza się:
a) pracowników;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
c) właścicieli – kierowników;
d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe

Średnie przedsiębiorstwo czytaj dalej

Jest w nim zatrudnionych do 250 pracowników lub roczny obrót do 50 milionów euro (lub całkowity bilans roczny do 43 milionów euro).

Małe przedsiębiorstwo czytaj dalej

Jest w nim zatrudnionych do 50 pracowników lub roczny obrót do 10 milionów euro (lub całkowity bilans roczny do 10 milionów euro).

Mikroprzedsiębiorstwo czytaj dalej

Jest w nim zatrudnionych do 10 osób lub roczny obrót do 2 milionów euro (lub całkowity bilans roczny do 2 milionów euro).

Beneficjent czytaj dalej

Osoba, firma, lub instytucja publiczna otrzymująca pieniądze na konkretne działanie ze środków krajowych lub zagranicznych.

Perspektywa budżetowa czytaj dalej

Ustalony przez Unię Europejską podział środków, którymi dysponuje ona w perspektywie sześcioletniej.

Program operacyjny czytaj dalej

Dedykowany danej tematyce program, podzielony na działania, w którym kraj członkowski dzieli pieniądze, które otrzymał z Unii Europejskiej; programy operacyjne mogą być ogólnokrajowe lub regionalne (wojewódzkie).

Pomoc de minimis czytaj dalej

Drobna pomoc publiczna dla firm, która nie musi być zgłaszana Komisji Europejskiej; może ona wynieść do 200 tys. euro na przestrzeni 3 lat.

Intensywność wsparcia czytaj dalej

Procent, w jakim koszty mogą być pokryte przez dotację.