stat4u

Masz pytanie?  ZADZWOŃ: +48 12 276 86 61

Fundusze unijne na lata 2014-2020 już są w grze!

Z początkiem 2014 roku w Brukseli została podpisana wstępna Umowa Partnerska dotycząca strategii pozyskiwania i inwestowania nowych środków finansowych przeznaczonych na cel rozwoju i restrukturyzacji poszczególnych sektorów gospodarczych w kraju. Długie godziny pracy zespołów doradczych oraz czas poświęcony na doszlifowanie planu finansowego zaowocowały 250 stronicowym biuletynem normującym wszelkie zasady i prawidłowości ubiegania się o dotacje unijne.
Z poniższego tekstu dowiesz się czym aktualny plan różni się od poprzedniego funduszu (2007-2013), kto znajdzie się w grupie uprzywilejowanej, komu najbliższe 7 lat może dać możliwość rozwoju zawodowego i przedsiębiorczego oraz, dla których działów wartość dofinansowania zostanie zawężona.

Bieżące aktywa finansowe dostępne w ramach funduszy unijnych wynoszą aż 82,5 mild euro. W przeciwieństwie do poprzednich lat znaczna ich część, bo aż 40%, trafi do indywidualnej dystrybucji Regionalnych Programów Operacyjnych. Dla porównania, w latach 2007-2013 procentowy stosunek dotacji unijnych na rozwój regionalny wynosił 25% wszystkich dostępnych środków. Pieniądze w tym roku głównie będą przekazywane na realizację projektów MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) mających na celu rozwój, restrukturyzację, przebudowę (zakup nowoczesnych maszyn, sprzętów, rozwiązań technologicznych) a także rozpoczęcie działalności. Ponadto, finanse będą mogły zostać przeznaczone na zmiany procesów wewnątrz przedsiębiorstw: produkcję, organizację i marketing. W tym „sezonie” to region jako organ będzie decydował o przyznawaniu dotacji na projekty, które w najwyższym stopniu wpiszą się w oczekiwany rozwój terytorialny. W tym celu w Umowie Partnerskiej znalazło się 16 RPO odpowiadających każdemu z województw oraz osobny program przeznaczony dla Polski Wschodniej (Program Operacji Polska Wschodnia).

Fundusze EuropejskieOddanie głosu decyzyjnego regionom spowoduje spersonalizowany wybór najlepszych dla danego obszaru projektów oraz wzrost tożsamości przedsiębiorcy/ autora konkursowego projektu z terenem. Aby zachować jednostkowy charakter, każdy z okręgów ma prawo do własnego wyboru branż, dziedzin w rezultacie projektów, którym przekazane zostanie dofinansowanie. Różnice w regionach mogą być niewielkie, jednak w niektórych przypadkach jasno określają podmiot konkursu.

Jako działania pomocnicze zostały wprowadzone dwa programy wspierające, których zasady rzutują na charakter dotacji. Pierwszy z nich to Program Inteligentnych Specjalizacji , który ma na celu skupienie uwagi na platformie B+R (badania i rozwój). Wspierane finansowo będą wszystkie projekty bez względu na poziom wdrożenia, od prototypów, testów, prac demonstracyjnych do uruchomienia pierwszej produkcji [pomysł> przygotowanie> wdrożenie] spełniające wymogi listy KIS. W odniesieniu do indywidualnej precyzji podmiotów, w niektórych województwach warunkiem KONIECZNYM, bez którego potencjalny chętny nie może ubiegać się o dofinansowanie jest realizacja min. jednej ze wskazanych w rejestrze specjalizacji. Uwaga może zostać zwrócona również na stopień partnerstwa projektu, który na Pomorzu będzie dużo bardziej preferowany i punktowany niż w woj. Śląskim.

Drugim typem wspierającym RPO jest program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, którego założeniem jest, aby wszystkie projekty wspierające rozwój terytorialny danego regionu były ze sobą zintegrowane tematycznie. Głównie dotyczy to miast dużych- wojewódzkich, w których większość wprowadzanych rozwiązań infrastrukturalnych powinna mieć spójny obraz. Przeplata się to z ideą solidarności i chęcią podejmowania współpracy przedsiębiorstw na płaszczyznach badawczo- rozwojowych, podpisywania umów partnerskich i dążenia do efektywniejszego wykorzystywania środków. Tak jak w przypadku Inteligentnych Specjalizacji chęć „partnerskiego” rozwoju może przekładać się na wyższą punktacje w konkursach unijnych, tym samym większą szansę na pozytywne rozpatrzenie podań o dotacje finansowe.

program funduszy unijnychNie obyło się bez drobnych zmian w kategoryzacji przyznawanych funduszy. Niektóre z działów zmieniły nazwę lub zawęziły spektrum działań. Nowy program znalazł się na przemianowanej z PO IG na PO IR osi VII i VIII – PO Polska Cyfrowa. Będzie miał on na celu wspieranie działań służących cyfryzacji kraju, podtrzymywania działalności związanych ze sfera e-gospodarki i administracji. Zawęził się zasięg Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nadal pieniądze z budżetu będą przeznaczane na rozwój infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej oraz działania ekologiczne, jednak z ograniczeniem wydatków na gospodaryzację środowiska naturalnego. W zamian w ustawie znalazło się miejsce na dofinansowanie źródeł odnawialnych i kogenerację (wytwarzanie ciepla i elektryczności podczas jednego procesu- zmniejszenie zużycia paliwa). Ponadto, znany dotychczas PO Kapitał Ludzki zmienił swoją nazwę na PO Wiedza Edukacja Rozwój. W efekcie zmniejszono dofinansowanie projektów szkoleń (organizacja szkoleń zawodowych w ramach RPO), kładąc większy nacisk na skuteczność pomocy dokładając funduszy na projekty systemowe (budowa systemu wsparcia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo). Aby sprawdzić aktualne wymagania konkretnych Regionalnych Programów Operacyjnych warto zaglądać na oficjalną stronę Funduszy Europejskich, z której pozyskasz również informacje nt. aktualnych konkursów i przetargów, dowiesz się o aktualnej puli dostępnych środków. Ponadto, na regularnie aktualizowanej stronie informacyjnej dowiesz się o nadchodzących szkoleniach, kursach, a udostępniane raporty i analizy na pewno pomogą w przygotowaniach biznes planu.