stat4u

Masz pytanie?  ZADZWOŃ: +48 12 276 86 61

Harmonogramy naborów regionalnych na rok 2015

Województwo
Brak informacji na tę chwilę.
Dolnośląskie
Brak informacji na tę chwilę.
Kujawsko-pomorskie
Brak informacji na tę chwilę.
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Brak informacji na tę chwilę.
Małopolskie
mazowieckie
opolskie

Zarząd województwa opolskiego opublikował harmonogram naborów wniosków z RPO 2014-2020 na rok 2015. Przedsiębiorcy z tego województwa będą mogli między innymi zrealizować następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach – IV kwartał – alokacja 120 mln zł
Główne typy przedsięwzięć:
budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych ( w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – III kwartał – alokacja 6 mln zł
Główne typy przedsięwzięć:
wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja – III kwartał – alokacja 17,4 mln zł
Główne typy przedsięwzięć:
wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym; promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym

Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej – IV kwartał – alokacja 16,8 mln zł
Główne typy przedsięwzięć:
profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania między innymi nowotworów jelita grubego, piersi, płuc oraz szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne;
opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe; -programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej
Oprócz powyższych będą również wspierane projekty związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa (w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej) a także na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby malucha, opiekunowie dzienni, nianie) – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez trzy różne instytucje – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (działania 1.1 i 2.4), Wojewódzki Urząd Pracy (7.3 i 7.6) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (pozostałe działania wymienione w pełnym harmonogramie na rok 2015).

W kolejnych latach będą prowadzone również nabory w ramach innych działań, m.in.:

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

W ramach priorytetu 1 „Innowacje w gospodarce” uruchomiony zostanie
jeden nabór.

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
Na dotacje szanse mają przedsiębiorcy, którzy chcą kupić nowy, potrzebny do prowadzenia badań rozwojowych sprzęt, a także ci, którzy chcą wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania. Nabór przewidziany jest na IV kwartał 2015. Budżet przeznaczony na to działanie wynosi około 120 mln euro.

W ramach priorytetu 2 „Konkurencyjna gospodarka” uruchomione zostaną dwa nabory.

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
O wsparcie mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu chcące świadczyć usługi wspierające biznes. Konkurs odbędzie się jeszcze w II kwartale 2015 roku. Budżet przeznaczony nań to 6 mln zł.

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
Wsparcie popłynie dla firm, które chcą zaistnieć zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Odbywało będzie się to poprzez wzmacnianie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, ale także np. udział w targach. Dotacje będzie można również otrzymać na stworzenie nowych, zakładających np. działania międzynarodowe, biznesplanów. Konkurs odbędzie się jeszcze w II kwartale 2015 roku. Budżet przeznaczony nań to 17,4 mln zł.

W ramach priorytetów 3 i 4 nie przewiduje się w tym roku naborów.

Priorytet 5: „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Pieniądze popłyną na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także na działania edukacyjno-informacyjne. Konkurs odbędzie się jeszcze w II kwartale 2015 roku. Budżet wyniesie 15 mln zł.

Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
Środki z tego działania popłyną na podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców nt. gospodarki odpadami. Konkurs, tak jak ten z działania 5.1 odbędzie się w II kwartale. Do podziału będą 2 mln zł.

W ramach priorytetu 6 nie przewiduje się w tym roku naborów.

Priorytet 7: „Konkurencyjny rynek pracy”

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
Nie przewiduje się naborów, środki będą przyznawane w trybie pozakonkursowym. Na aktywizację zawodowa przeznaczono około 21 mln zł. Pieniądze zostaną rozdysponowane w II kwartale.

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
To jedno z najważniejszych w ramach tego programu działań. Będzie można uzyskać bezzwrotną dotację na założenie firmy, a także porady ekspertów dotyczące sposobu jej prowadzenia. Nabór wystartuje w II kwartale 2015r. Do podziału będzie około 33,5 mln zł.

Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej
Środki popłyną na opracowanie planów zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób zawodowych, a także na badania profilaktyczne, pozwalające wykrywać między innymi nowotwory. Nabór rozpocznie się w IV kwartale. Alokacja finansowa to 16,8 mln zł.

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.
W ramach tego działania pomoc uzyskają osoby wychowujące dzieci do lat 3. Powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi, będzie można otrzymać dofinansowanie zatrudnienia opiekunki dla dziecka. Nabór ruszy w IV kwartale, budżet wynosi 10,2 mln zł.

Priorytet 8: Integracja społeczna

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Dotacje będą przyznawane na rozwój usług opiekuńczych nad osobami starszymi, a także wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Nabór rozpocznie się w II kwartale. Alokacja finansowa to 36 mln zł.

W ramach tego działania przewidziano też dwa nabory w IV kwartale. W pierwszym dostępne będzie 56 mln zł, w drugim zaś 40 mln. Będzie można uzyskać dofinansowanie na działania zapobiegające występowaniu chorób cywilizacyjnych, a także na opiekę nad matkami z dziećmi i osobami starszymi.

Działanie 8.2 Włączenie społeczne
Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób wykluczonych – na to popłyną środki w ramach tego działania. Nabór rozpocznie się w II kwartale, budżet wyniesie 20 mln zł.

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Dotacje będzie można otrzymać na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Nabory ruszą w III kwartale, budżet projektu wyniesie 11,3 mln zł.

Priorytet 9: „Wysoka jakość edukacji”
Działanie 9.1 Rozwój edukacji

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Do szkół popłyną pieniądze na dodatkowe zajęcia z najważniejszych przedmiotów: matematyki i języków obcych. Środki będą też przeznaczone na doposażanie pracowni komputerowych i dalszą cyfryzację szkół. Nabory ruszą w II kwartale, budżet projektu wyniesie 14,8 mln zł.

Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
W ramach tego poddziałania wsparcie otrzymają przedszkola. Będą one miały szansę poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, a także np. wyremontować budynek. Nabory wystartują w II kwartale, alokacja finansowa to 7,2 mln zł.

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego
Na dotację szansę będą miały placówki kształcenia zawodowego. Można będzie uzyskać dotację na rozwój współpracy z biznesem, a także na doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nabory rozpoczną się w II kwartale, budżet przeznaczony na to poddziałanie wynosi 23, 8 mln zł.

Priorytet 10: „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług.
Poddziałanie 10.1.2
Inwestycje w infrastrukturę służącą opiece nad osobami zależnymi – to na te działania popłynie najwięcej środków z RPO Opolskie w tym roku. Nabór rozpocznie się w III kwartale 2015 roku, pod warunkiem ukazania się rozporządzenie dotyczącego pomocy publicznej. Do podziału będzie 75 mln zł.

Działanie 10.3 E-usługi publiczne
Na cyfryzację urzędów i zwiększanie ilości spraw, które będzie można załatwić przez internet popłynie 20 mln zł. Nabory ruszą w III kwartale 2015 r.
Pobierz harmonogram

podkarpackie
podlaskie

Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w maju lub czerwcu. Ubiegać będzie można się o środki na walkę z bezrobociem – podnoszenie kwalifikacji osób pozostających bez pracy, a także wspieranie ich mobilności. Późną wiosną ruszą też nabory w ramach działania na rzecz zwiększanie ilości miejsc w przedszkolach i innych instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi. Środki popłyną też na ochronę środowiska.

Latem, w czerwcu bądź lipcu ruszyć mają konkursy, w których będzie się można starać o finansowanie działań promujących przedsiębiorczość. W tym samym czasie ogłoszone mają być nabory, w których będą mogły startować szkoły zawodowe – najprawdopodobniej, tak jak w innych województwach, będą się one mogły ubiegać o wsparcie na modernizację pracowni, czy na wzmocnienie współpracy z biznesem.

W III kwartale o środki na współpracę z instytucjami naukowymi, a także na własne, innowacyjne badania będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy. Dofinansowane będą również komercjalizacja i wdrożenie efektów tych badań. Jesienią ogłoszone zostaną też konkursy, w których dostępne będą dotacje na termomodernizację, a także na ochronę wód i gleb. Ogłoszone zostać mają też nabory dla przedszkoli na poszerzenie oferty edukacyjnej. Będzie okazja by zyskać środki na walkę z wykluczeniem społecznym.

W IV kwartale wystartuje największa liczba konkursów. Co ważne, będzie można wtedy wnioskować o dotację na założenie nowej, bądź rozwijanie już istniejącej firmy. Fundusze unijne będzie można również uzyskać na wprowadzenie w firmie „ekoinnowacji”. Wspierana będzie również energetyka oparta na źródłach odnawialnych. Środki popłyną też na podniesienie znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym województwa. Po raz kolejny ogłoszone zostaną konkursy, w których dostępne będą fundusze na walkę z wykluczeniem społecznym, a także na podnoszenie mobilności pracowników.

Niestety, województwo nie opublikowało jeszcze informacji na temat kwot, jakie będą dostępne w poszczególnych naborach.

Pobierz harmonogram

pomorskie

Już w II kwartale rozpoczną się nabory w ramach Osi priorytetowych 2,3,5,6,8 i 11. Dotacje unijne popłyną na edukację, zwiększanie zatrudnienia, a także integrację osób zagrożonych wykluczeniem.

Na co konkretnie będzie można uzyskać dofinansowanie?

W ramach działania 3.1. przewidziano środki na upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Nie wiemy jeszcze jak zostaną one rozdzielone, ale można przypuszczać, że posłużą one tworzeniu nowych przedszkoli i innych miejsc tego typu.

Na wsparcie w II kwartale będą mogli liczyć bezrobotni mieszkający poza Trójmiastem. Dotacje będą również przeznaczone na zakładanie nowych mikroprzedsiębiorstw.

Podobny cel, zwiększanie aktywności i walkę z wykluczeniem ma działanie 6.1.2. Fundusze unijne otrzymają mieszkańcy obszarów, w których występuje wysoka stopa bezrobocia i gdzie znaczna część gospodarstw domowych otrzymuje pomoc społeczną.

W II kwartale ruszą również nabory w ramach działań 8.2. „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe”, a także 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Dopiero w III kwartale pojawią się nabory na innowacyjne badania dla firm. Dzieje się tak ponieważ nie wybrano jeszcze pomorskich inteligentnych specjalizacji. Również jesienią ruszą nabory w ramach działania 2.3 „Aktywność eksportowa” – na wsparcie będą mogły liczyć firmy, które chcą zwiększyć swoje znaczenie na rynku międzynarodowym.
Dofinansowanie otrzymają szkoły zawodowe. Popłynie ono na zwiększanie jakości kształcenie praktycznego, a także na inwestycję w
infrastrukturę. Ponownie unijne pieniądze posłużą walce z wykluczeniem społecznym. Wspierane będą też podmioty ekonomii społecznej. W III
kwartale będzie można uzyskać również, po raz pierwszy w ramach tej perspektywy, środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ostatnim, IV, kwartale dotacje będą mogły otrzymać szkoły wyższe prowadzące kształcenie o profilu praktycznym. Dopiero zimą będzie można ubiegać się o środki na godzenie życia zawodowego i prywatnego – nie określono szczegółowych działań, ale najprawdopodobniej będą one przeznaczone na zwiększanie ilości miejsc w przedszkolach, czy dofinansowanie na zatrudnianie opiekunek i opiekunów. W ramach działania 11.3 będzie można uzyskać dofinansowanie na modernizację systemu wodno-ściekowego.

Pobierz harmonogram

śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już w II kwartale 2015 roku przewiduje się otwarcie naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia, w tym m.in.:

– innowacje w MŚP,
– przeciwdziałanie bezrobociu,
– wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych,
– rozwój ekonomii społecznej
– wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej harmonogramie.
Pobierz harmonogram

świętokrzyskie
Brak informacji na tę chwilę.
warmińsko-mazurskie
Brak informacji na tę chwilę.
wielkopolskie
Brak informacji na tę chwilę.
zachodniopomorskie